دنیا را خیلی کوچک می بینم

 

که بگویم 

 

تا دنیا هست

 

رفاقتمون پا بر جاست

 

پس بدان از غوغای زندگی 

 

تا سکوت مرگ

 

خراااااااااااااااااابتم رفیق